(ทต.ดอนหัวฬ่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๓๙ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๖๔ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๓ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๕๑ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๖ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดเจ้า่หน้าที่เข้าใช้งานในระบบบัญชี e-LASS  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๖ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙๒ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๘๔ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๑๖ ลว. ๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๐๐ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๓ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๙๗ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๕ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๗ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๙๐ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๙๑ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปโิบัติงานในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๘๙ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๘๘ ลว. ๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๗๐ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๗๗ ลว. ๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๙ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การยุบ/รวม จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๙ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ม.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ประจำเดือน ม.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๗ ลว. ๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๔ ลว. ๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๖๓๔ ลว. ๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
ชบ ๐๐๑๗ (ศพส.จ.)/๓๘ ลว. ๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๑๗.๒/๔๕๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๖ ลว. ๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ ลว. ๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอแจ้งการบอกผลการตรวจสุขภาพประจำปี  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๔๖๐ ลว. ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๔๕๙ ลว. ๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๖ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง สทศ.เปิดให้บริการการืดสอบความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง สทศ.เปิดให้บริการการืดสอบความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๖๓ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบการกู้เงินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๗๕ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ถ่ายโอนสถานีอนามัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๙๖ ลว. ๒๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔๘ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๘ ลว. ๒๘ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้แก่หน่วยงานราชการหรือ อปท.อื่นภายในจังหวัด (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตามการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตามการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๓๑ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖