ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๘๘ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนโครงการ/ ประกอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๐ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๘๗ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๙ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๑๑๓ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลืือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๐ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๑๑๑ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๘๙ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๗ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๘ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๙ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ็ล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ปัยหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๐ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๒ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๒๒ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๒๘ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๑ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๕ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๖๐ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอถ่ายภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๐๗๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV และก่อสร้างลานกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๘ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการประสานส่งต่อบุคคลต่างด้าว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๕๙ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการประสานส่งต่อบุคคลต่างด้าว  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๑๔ ลว. ๑๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์และแบบรายงานข้อมูลอัตรากำลัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๑ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๖ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๔๔๕ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๔๘ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาลและอบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๗๗ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๕๔๓๗ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๓๔ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๙ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๒๕๐ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.๔ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๐๕๕ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๐๕๒ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๓๗๘ ลว.๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๔๐ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๓๗๕ ลว.๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๙ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๔ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๓๒ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๗ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๒๔๙ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการเรียนดี  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๕๑๖๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๖ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๐๓๑ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล Guangzhou International Award for Urban Innovation 2010 ครั้งที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๒๓๒ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์