(เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๒๐ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานและข้าราชการถ่ายโอน ที่ได้รับการอนุมัติเงินค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๗ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๐ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้ง อปท.ที่ส่งแบบตอบรับการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ สถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๑๑ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๐ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๒๔๕ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๒๔๔ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๔ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๓ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖  
(เทศบาลเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๔๑ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาจาก ร.ร.สังกัด อปท.  
(เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๓ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา)  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๐๘๐ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่  
(ตัวจริง) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๙๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์  
(ตัวจริง) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๙๘ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๙๐๔ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๐๕ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง คัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  
(ทม.ศรีราชา) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙๑๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙๑๘ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๕๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท.  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๓ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา)  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๓๙ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๙๗๐ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพของ อปท.ในการดำเนินภารกิจด้า่นสถานีอนามัย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๓ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนตาม "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๐๓ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนัุกงานสถานธนานุบาล ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๓/๒๕๙๖๖ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๕เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด และแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๙๖๒ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอตามรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๘ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
(ท้องถิ่นอำเภอ เมืองชลบุรี บ่อทอง บางละมุง บ้านบึง เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๑ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๗ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๑๐๐ และ LTAX GIS)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๔ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
(ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๔ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๐ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๔๒  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๘๑ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ๒๕๕๕ เรื่อง "ท้องถิ่นไทยก้าวไกลไปสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘"  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ. ๕๖  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๓๗ ลว. ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ของ อปท.จังหวัดหนองคาย  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๗๐ ลว.๑๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสุตร "การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๗๑ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๘๕๙ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งบเบิกแทนกัน