ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๘ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓ ลว. ๒๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๐ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๔ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๒๕ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๓๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๒๓ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๒๒ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๗ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนโพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๙๖ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๒๘ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๕๙๙ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๓๒๔ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท.  
ชบ๐๐๓๗.๕/๓๓๑๓ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๙ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๗ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบข้อมูลกลางของ อปท. ในเว็บไซต์ สถ.(ให้รีบดำเนินการใ้ห้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕)  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๐๑๒ ลว.๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๔ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่ง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๖ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือกรณีการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๒ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๑ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๐๐ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๐ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๑ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๖ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๒ ลว.๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๔ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๓ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๘ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๖ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
เร่งรัดการรายงานข้อมูลครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๑๑๙ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เชิญร่วมงานรัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต"  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๒๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน ๔ ปี รายงานตัวเข้ารับการอบรมและลงทะเบียน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.งวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๐๑๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๐ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๓ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๙๐๖ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่ิอง การจัดทำป้าย โครงการรัฐบาลพบประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๑๖๓ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน