ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๕๔ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (นายอำเภอทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๙๖ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๖ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๕๗ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.รุ่นที่ ๑๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๕๙ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๖๐ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๔ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๕๙ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๘ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๕ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๙ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๔๑๘๖ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การบันทึกข้อมูลกลาง อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๗ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๓๕๔๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๕๒ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๘ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๕ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๒๕๔๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๗ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๕๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘๔ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๕ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล เมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๔๒๓ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๖๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๔๙๓ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๕ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทัองถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๓๙ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๘๓ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๓๑ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๓๒ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๖ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๕ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๘ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๔๒๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๓ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๕ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ ฉ.๒ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๑๖ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๐ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ (ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๔๒๒ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๖ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ขอเชิญร่วมสัมมนา "เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ" (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๕๔ ลว. ๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ต.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๓๑๖ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน เม.ย.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๖ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๕ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๑ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๑-๓๓  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๒ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๖