วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/124 ลว 9 มิ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 123 ลว 9 มิ.ย.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/604 ลว 9 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/603 ลว 9 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/602 ลว 9 มิ.ย.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/599 ลว 7 มิ.ย.59 การพัฒนาระบบเครื่อข่ายเสริมกำลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนเขตภาคตะวันออก (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/568 ลว 1 มิ.ย.59 ขอส่งแผ่น DVD หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/540 ลว 26 พ.ค.59 โครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12604 ลว. 7 มิ.ย. 59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ี 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12653 ลว 8 มิ.ย.59 การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/124 ลว 9 มิ.ย.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 123 ลว 9 มิ.ย.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/604 ลว 9 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/603 ลว 9 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/602 ลว 9 มิ.ย.59 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/599 ลว 7 มิ.ย.59 การพัฒนาระบบเครื่อข่ายเสริมกำลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนเขตภาคตะวันออก (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/568 ลว 1 มิ.ย.59 ขอส่งแผ่น DVD หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/540 ลว 26 พ.ค.59 โครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12604 ลว. 7 มิ.ย. 59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ี 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12653 ลว 8 มิ.ย.59 การบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1