วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 194 ลว 24 ก.ค.58 การกรอกแบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (แบบ สบศ.อต.1) (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/1001 ลว 24 ก.ค.58 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด บันทึกข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลข้าราชการครุผู้ดูแลเด็ก ข้อมูลหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และข้อมูลเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15733 ลว 24 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวััดชายแดนภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15734 ลว 24 ก.ค.58 การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 192 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสุตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 36 ระหว่าง 16-12 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/993 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 ในรุ่นที่ 2/58 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/992 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 5 วัน) ในรุ่นที่ 5/2558 ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/991 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด พัฒนาองค์ความรู้เดิมสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ ขจัดข้อสงสัยที่ค้างคา (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/997 ลว 24 ก.ค.58 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับบพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 998 ลว 24 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 194 ลว 24 ก.ค.58 การกรอกแบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (แบบ สบศ.อต.1) (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/1001 ลว 24 ก.ค.58 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด บันทึกข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลข้าราชการครุผู้ดูแลเด็ก ข้อมูลหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และข้อมูลเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15733 ลว 24 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวััดชายแดนภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15734 ลว 24 ก.ค.58 การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 192 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสุตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 36 ระหว่าง 16-12 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/993 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 ในรุ่นที่ 2/58 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/992 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 5 วัน) ในรุ่นที่ 5/2558 ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/991 ลว 24 ก.ค.58 การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด พัฒนาองค์ความรู้เดิมสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ ขจัดข้อสงสัยที่ค้างคา (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/997 ลว 24 ก.ค.58 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับบพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 998 ลว 24 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1