ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๑๓๖ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  
ชบ ๐๐๑๖.๒/ว ๒๔๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๓๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  
๐๐๓๗.๓/๘๒๕ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรือง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๕๐ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๑๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๘๑ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๒/ว๒๔๔๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๔๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๑๕ ลว.๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษเงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๘ ลว.๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
ชบ๐๐๓๗.๕/ ๑๑๘๗๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสีหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๔ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๔๙ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๙  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๕ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินถาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
เบิกเงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนครู และเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน มิ.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๖๗ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๔ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๓ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๒ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๑ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๐ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๗๓๗ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิ.ย. ๕๕) ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๖๓๗ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๐๕ ,๗๐๓ ,๗๐๔ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๒๑ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง พิธีมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๓๘๑ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เร่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๒๒ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๓๘๐ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๖๒๐ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๑๖๑๕ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.จัดตั้งอบต.เป็นเทศบาล พ.ศ......  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๓๗๑ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๗๙ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของอปท. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๗๒ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราบริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๑๗ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๔๑๖ ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๑๔ ลว ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคล กรณีแนวทางประเมินประสิทธิ-พการปฏิบัติราชการเงินรางวัลประโยชน์ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๒ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๖๕ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สมัครโครงการพัฒนาศักยภาพผ๔ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๓ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินเบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๔๗ ,๗๔๓ ,๗๔๑ ,๗๔๒ ,๗๔๐ ,๗๔๕ ,๗๔๖ ,๗๕๗ ,๗๕๘ ,๗๘๒ ,๗๗๖ ,๗๗๗ ,๗๗๘ ,๗๐๗ ,๗๗๙ ,๗๘๖ ,๗๘๗ ,๗๘๓ ,๗๘๘ ,๗๘๔ ,๗๘๕ ,๗๗๔ ,๗๗๕ เรื่องเงินโครงการยาเสพติดฯ  
ชบ ๐๐๓๗๑/ ๖๑๔ ลว. ๑๘พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด  
ชบ๐๐๓๗.๓/๗๙๐ , ๗๗ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ยื่นแบบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสพรรพากร  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๙๗ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๗๒ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำประ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๓ ลว. ๑๓ ม.ย. ๕๕ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕