วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3194 ลว 21 ก.ค.59 การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/758 ลว 22 ก.ค.59 การสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/757 ลว 22 ก.ค.59 รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16168 ลว 21 ก.ค.59 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนัลสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16175 ลว 21 ก.ค.59 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 3193 ลว 21 ก.ค.59 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3195 ลว 21 ก.ค.59 การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/752 ลว 21 ก.ค.59 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 2913 ลว 1 ก.ค.59 ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 22 ก.ค.59 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 3194 ลว 21 ก.ค.59 การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/758 ลว 22 ก.ค.59 การสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/757 ลว 22 ก.ค.59 รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16168 ลว 21 ก.ค.59 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนัลสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/16175 ลว 21 ก.ค.59 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 3193 ลว 21 ก.ค.59 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3195 ลว 21 ก.ค.59 การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/752 ลว 21 ก.ค.59 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 2913 ลว 1 ก.ค.59 ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1