วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/218 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/217 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.เสม็ด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/216 ลว 16 ก.พ.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/213 ลว 16 ก.พ.59 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/ว 799 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 800 ลว 15 ก.พ.59 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3ว 802 ลว 15 ก.พ.59 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3595 ลว 15 ก.พ.59 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 802 การทำรายระเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023./3580 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/218 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/217 ลว 16 ก.พ.59 (ทต.เสม็ด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/216 ลว 16 ก.พ.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/213 ลว 16 ก.พ.59 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/ว 799 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 800 ลว 15 ก.พ.59 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3ว 802 ลว 15 ก.พ.59 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3595 ลว 15 ก.พ.59 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 802 การทำรายระเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023./3580 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1