วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1281 ลว 24 ก.ย.58 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและการแข่งขันต่อเลโก้ และเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 242 ลว 24 ก.ย.58 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.- กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 243 ลว 24 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ" (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20768 ลว 24 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20768 ลว 24 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1271 ลว 24 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1265 ลว 23 ก.ย.58 ข้อสั่งการของนายกรัฐมสตรีดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1270 ลว 23 ก.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0018/ว 3818 ลว 18 ก.ย.58 โครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/20659 ลว 23 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1281 ลว 24 ก.ย.58 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและการแข่งขันต่อเลโก้ และเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 242 ลว 24 ก.ย.58 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.- กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 243 ลว 24 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ" (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20768 ลว 24 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20768 ลว 24 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1271 ลว 24 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1265 ลว 23 ก.ย.58 ข้อสั่งการของนายกรัฐมสตรีดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1270 ลว 23 ก.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0018/ว 3818 ลว 18 ก.ย.58 โครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/20659 ลว 23 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1