วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5123 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5122 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5116 ลว 4 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) (ทม.พัทยา) แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ ลว 4 พ.ย.59 คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5115 ลว 4 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1086 ลว 4 พ.ย.59 (อบต.วัดโบสถ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1085 ลว 4 พ.ย.59 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5076 ลว 2 พ.ย.59 สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณ๊ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1084 ลว 4 พ.ย.59 ประกาศรายชื่อและเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในกิจกรรมครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5009 ลว 31 ต.ค.59 การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5123 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5122 ลว 4 พ.ย.59 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5116 ลว 4 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) (ทม.พัทยา) แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) (ประกาศมาแล้ว 139 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/ ลว 4 พ.ย.59 คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 5115 ลว 4 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1086 ลว 4 พ.ย.59 (อบต.วัดโบสถ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1085 ลว 4 พ.ย.59 (อบต.บ่อทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5076 ลว 2 พ.ย.59 สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณ๊ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1084 ลว 4 พ.ย.59 ประกาศรายชื่อและเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในกิจกรรมครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.4/ว 5009 ลว 31 ต.ค.59 การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1