(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๕ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๕๑ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิดตเลียม งวดที่ ๒/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๙๕๑๖ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสัมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนง.เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๖ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ "ทรูปลูกปัญญา"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๙๕๑๓ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๐๙ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดาวห์โหลดได้จากเว็บไซต์ http:Klang.cgd.go.th/cbi  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๕๑๐ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๖๔๓ , ๖๔๔ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๔ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๑๐ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจจับงานโครงการขุดลอกคูคลอง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ ลว ๒๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ ลว ๒๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ ลว ๒๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๕ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๕๐๗ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๕๐๘ ลว ๒๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เสื้อ "หนึ่งแสนดี"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๕๘ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๖๑ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๓๐ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๒๙ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล  
กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๕ ลว ๑๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๘๖ ลว. ๑๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๙ ลว ๑๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านการเระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๘ ลว ๑๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๖ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๓.๒"ร้อยละของเทศบาลและอบต.ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู้การพัฒนา"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๕ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๑๓ ลว ๑๗ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยกระบวนการแผนชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๗๓ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรอพนง.ส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนง.ของอปทได้รับเงินฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๖๐ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๙๐๘๑ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่องสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๔ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๐ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๘๒ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ " ๑๒๐ ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน "  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๗๐ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕๘ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗๑/ ว ๖๔ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "วีดีทัศน์และสื่อสารสนเทศ"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๖๕ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมหลักสูตร "วีดีทัศน์และสื่อสารสนเทศ"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕๖ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๗๕๐ ลว ๑๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนเทศบาลสามัญ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๕๒ ลว ๑๖ พ.๕. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๐๘ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง งานรดน้ำศพและงานสวดอภิธรรมศพมารดาของ นางศิริรัตน์ หงส์ทองสกุล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๒ , ๖๐๓ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๗๙๗ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๗ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๖ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๕ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกกรรการผู้แทนอปท.ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๔ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกกรรการผู้แทนอปท.ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๕๙ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดเวทีประชาเสวนา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๕๗ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)