ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕ ลว ๑๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๓๐ ลว ๑๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการตามพรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๔ ลว ๑๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๒๒๙ ลว ๑๕ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดการแข่งขัน น้ำสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๒๒๘ ลว ๑๕ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๐๘ ลว ๘ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๐๖๗ ลว ๑๔ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๖๗ ลว. ๑๐ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๐๗๐ ลว ๑๔ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕ ลว ๑๔ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรม (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๔ ลว ๑๔ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรม (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๖ ลว. ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์กสนเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ"  
ฃบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๒ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดต.นักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๑ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง หารือที่ปรับเพิ่มคุณวุฒิกรณีการับโอนข้าราชการประเภทอื่น  
โครงการประชุมคณะกลั่นกรองครั้งที่ ๒/๕๕ (วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕)  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๓๙ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสมัครรับฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๒ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราขการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉ.ที่ ๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๑ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรของรัฐ"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสาธารณะ(ฉ.๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๘๔๐ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๖๙ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยสมัมนาเครือข่าย ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๗๐ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยสมัมนาเครือข่าย ๒๕๕๕ ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๕ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลัง ๔ ปี รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสมัครรับฝึกอบรมในโครงการความร่วมระหว่างประเทศของเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๖ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๒ ลว ๑๐ ก.พ. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ E-Plan  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕ ลว ๑๐ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๖ ลว ๑๐ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๗ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่องการจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๘ ลว ๑๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายสำคัญเร่งด่วน  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๙ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๖ ลว ๑๐ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสมัครรับการฝึกอบรมในโครงการร่วมมือระหว่างประเทศของเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๓ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์อปท.เพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ปี ๒๕๕๕:ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์อปท.เพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ปี ๒๕๕๕:ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๐ ลว ๒๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการสนัยสนุนงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๑ ลว ๘ ก.พ. ๕๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๐ ลว ๘ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานวิจัย "อปท.กับการควบคุมยาสูบ"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔๕ ลว ๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาฌครงการสนับสนุนของอปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๙ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การรับชมรายการ "จัตุรัสข่าว"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๗ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๕ งวดที่ ๒(ม.ค)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๒ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๘ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ให้สำรวจที่ดินอันเป็นสาะารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ถูกบุกรุกโดยอาจก่อให้เกิดอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๗ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง หารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ " โครงการสินเชื่อเช่าซื้อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ เพื่อสมาชิก กบข."  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ภ.ง.ด. ๙๐ / ภ.ง.ด. ๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๔ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดอปท. ประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๒ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๙ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัคิการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๓ ลว ๙ ก.พ. ๕๕ เรื่อง หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (อบต.น้ำก่ำ)