วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2018 ลว 13 ธ.ค.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2019 ลว 13 ธ.ค.59 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2015 ลว 13 ธ.ค.59 ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/28730 ลว 9 ธ.ค.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 248 ลว 9 ธ.ค.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม 13 ธ.ค.59 โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2004 ลว 7 ธ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2003 ลว 7 ธ.ค.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2002 ลว 7 ธ.ค.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5656 ลว 30 พ.ย.59 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2018 ลว 13 ธ.ค.59 (อบต.นาวังหิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2019 ลว 13 ธ.ค.59 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/2015 ลว 13 ธ.ค.59 ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/28730 ลว 9 ธ.ค.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 248 ลว 9 ธ.ค.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม 13 ธ.ค.59 โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 137 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2004 ลว 7 ธ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2003 ลว 7 ธ.ค.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.5/2002 ลว 7 ธ.ค.59 (อบต.เขาไม้แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5656 ลว 30 พ.ย.59 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1