วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28018 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28021 ลว.25 ธ.ค. 58 การสำสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27701 ลว. 22 ธ.ค. 58 เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 314 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/28018 ลว 25 ธ.ค.58 การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท.กำหนด เข้ารับเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท.กำหนด (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1651 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นบาน หรือ O-NE การจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28020 ลว 25 ธ.ค.58 ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5407 ลว 25 ธ.ค.58 รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษาโต๊ะเรียน มอก .1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 312 ลว 23 ธ.ค.58 โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1649 ลว 24 ธ.ค.58 ขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีบประมาณ พ.ศ.2559 และระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28018 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28021 ลว.25 ธ.ค. 58 การสำสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27701 ลว. 22 ธ.ค. 58 เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 125 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 314 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/28018 ลว 25 ธ.ค.58 การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท.กำหนด เข้ารับเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท.กำหนด (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1651 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นบาน หรือ O-NE การจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28020 ลว 25 ธ.ค.58 ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5407 ลว 25 ธ.ค.58 รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษาโต๊ะเรียน มอก .1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 312 ลว 23 ธ.ค.58 โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1649 ลว 24 ธ.ค.58 ขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีบประมาณ พ.ศ.2559 และระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1