ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๔ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗ ลว.๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๔ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๓ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านเชิด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๑ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.บางเสร่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๘ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดหลวง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.สระสี่เหลี่ยม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๖ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๕ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๔ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๓ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ห้างสูง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๒ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาซก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.โคกขี้หนอน)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๘ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทม.หนองปรือ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๗ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.คลองกิ่ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองขยาด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖๕๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ โครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๙ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจร (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๘ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.มาบไผ่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๖ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.คลองกิ่ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๕ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ดอนหัวฬ่อ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๘๙ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปรงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๘๒ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๕๙๓ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๙ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๑ ลว. ๑๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง การเบิกจ่านเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ก.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๑ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าบุญมี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๕ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.คลองตำหรุ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๒ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต. บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๓ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เกาะสีชัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.พลูตาหลวง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๙ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองเหียง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๘ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติด (ทต.ท่าบุญมี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๗ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านเก่า)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๓ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๒ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๓๑ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๐ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เสม็ด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๙ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หัวกุญแจ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๘ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ห้างสูง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.บ้านบึง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น