ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๘๔ ลว.๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ ๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๑๓๙ ลว.๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑ ลว.๒ ต.ค.๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองขยาด)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๗ ลว.๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๒ ลว.๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๙๑ ลว.๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๓ ลว.๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๔ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๐ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๙๐ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๑๕ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๓ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๒ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per Child : OTPC  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๙๑ ลว. ๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๘ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in fishing Community Devolopment  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๖ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๕ ลว. ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๙๐ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๙ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๔ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๘๘๒ ลว. ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนา่ยทะเบียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๗ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๖๔ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Young Leaders' Program  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๖ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครและประชาสัมพันธ์ดารรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๙๘๘๓ ลว. ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๕ ลว. ๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๙๑ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองตามบัญชีรายชื่อ)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๒๙๖ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๘ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลาง อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๐ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือกรณี อบจ.กำแพงเพชรจะตั้งงบประมาณสนับสนุนด้า่นการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙๔๙๔ ลว.๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๓ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.๔) ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๔ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๔๘๒ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๔๙๒ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๑ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกรรมการผู้แทน อปท.และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๕๕ ลว. ๓ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (บรรจุใหม่)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๗๘๖ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๖๑๐ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๗๗ ลว.๒๘ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ครั้งที่๙  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๐ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๒ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๗๘๕ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๔ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๓ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้า่ย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล