ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๙ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๑ ลว. ๑๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง การเบิกจ่านเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ก.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๑ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าบุญมี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๕ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.คลองตำหรุ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๒ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต. บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๓ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เกาะสีชัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.พลูตาหลวง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๙ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองเหียง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๘ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติด (ทต.ท่าบุญมี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๗ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านเก่า)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๓ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๒ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๓๑ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๐ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.เสม็ด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๙ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หัวกุญแจ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๘ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ห้างสูง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.บ้านบึง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๖ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หนองซ้ำซาก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๗ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๕๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๑ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำส่งเงินจัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๓๐ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมตามโครงการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๗ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหาร อบต.เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้อก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๒๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๑๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๘ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนฅ้นคน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๗ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนค้นฅน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๓๐๖ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๑๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๓๙ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๑ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๖๒ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๒๕ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๐ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ตกเบิก) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๖ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๕ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๔ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมหน่วยเฉพาะกินในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๘ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกิจกรรมเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๗ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๔ ลว. ๑๔ ก.ย ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๑ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๗ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๖ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๕ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)