ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๑๔ ลว ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคล กรณีแนวทางประเมินประสิทธิ-พการปฏิบัติราชการเงินรางวัลประโยชน์ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๒ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๖๕ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สมัครโครงการพัฒนาศักยภาพผ๔ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๗๓ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินเบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๔๗ ,๗๔๓ ,๗๔๑ ,๗๔๒ ,๗๔๐ ,๗๔๕ ,๗๔๖ ,๗๕๗ ,๗๕๘ ,๗๘๒ ,๗๗๖ ,๗๗๗ ,๗๗๘ ,๗๐๗ ,๗๗๙ ,๗๘๖ ,๗๘๗ ,๗๘๓ ,๗๘๘ ,๗๘๔ ,๗๘๕ ,๗๗๔ ,๗๗๕ เรื่องเงินโครงการยาเสพติดฯ  
ชบ ๐๐๓๗๑/ ๖๑๔ ลว. ๑๘พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด  
ชบ๐๐๓๗.๓/๗๙๐ , ๗๗ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ยื่นแบบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสพรรพากร  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๙๗ ลว ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๒๗๑ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๗๒ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำประ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๓ ลว. ๑๓ ม.ย. ๕๕ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๖๙ ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาอปท.ต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๙ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แบบสำรวจศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๑ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวขข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๖๗ ลว ๑๘ ม.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนง.ส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๐๐๕ ลว. ๑๔ ม.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๐๐๔ ลว. ๑๔ ม.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๙๙๘ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๕ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๙๙๔ ลว ๑๓ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานจัดสรรงบประมาณ โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๔ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ - ลว มิ.ย. ๕๕ เรื่องสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๗ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารอปท.เพื่อส่งเสริมธรรมมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๓ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง จัดทำป้ายต้อนรับและขอบคุณนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี  
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth lnitiative Thailand  
อปท.ที่ได้รับเงินจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯพ.ศ. ๒๕๔๒ ผ่านระบบ GFMIS งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๖ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.ในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๕ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/- ลว มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ ๓  
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาลได้รับเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๒๗ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนง.จ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๑๘ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/ ๗๕๑ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยพนง.ส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๐ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอคืนเงินค่าทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๓๐ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖๘๐ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๘๑ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการศึกษา  
เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๗ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๒๕ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๓๖ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๔ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๕ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลฐานะการเงินของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕  
(เพิ่มเติม) แบบรายงานเบี้ยยังชีพ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๔๗๙ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนง.จ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔๘๐ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้าง ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๖ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๑๒ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล "street soccer" ระดับโซนและประเทศของทีมชนะเลิศในเขตพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๗ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของอปท.