วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22477 ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ฯ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22478 ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ฯ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4382 ลว 30 ก.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) เพ่ิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 200 ลว 30 ก.ย.59 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 197 ลว 30 ก.ย.59 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 (อำเภอ)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22415 ลว 29 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อนำไปประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4408 ลว 30 ก.ย.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/991 ลว 29 ก.ย.59 พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22477 ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ฯ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.3/22478 ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) ฯ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 4382 ลว 30 ก.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) เพ่ิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 200 ลว 30 ก.ย.59 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรีภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 197 ลว 30 ก.ย.59 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/ระหว่างลงนาม ลว 30 ก.ย.59 (อำเภอ)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.3/22415 ลว 29 ก.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อนำไปประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 4408 ลว 30 ก.ย.59 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2559 ชบ 0023.2/991 ลว 29 ก.ย.59 พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1