วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มิ.ย. 2558 (วิทยุสื่อสาร) ชบ 0023.3/12155 ลว 15 มิ.ย.58 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 158 ลว 12 มิ.ย.58 งบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12034 ลว 11 มิ.ย 58 เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนพิการหรือทุพพลภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/794 ลว 12 มิ.ย.58 ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/791 ลว 12 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/792 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/793 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12035 ลว 11 มิ.ย.58 แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2302 ลว 11 มิ.ย.58 ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/783 ลว 10 มิ.ย.58 หนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 มิ.ย. 2558 (วิทยุสื่อสาร) ชบ 0023.3/12155 ลว 15 มิ.ย.58 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 158 ลว 12 มิ.ย.58 งบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12034 ลว 11 มิ.ย 58 เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนพิการหรือทุพพลภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/794 ลว 12 มิ.ย.58 ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/791 ลว 12 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/792 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/793 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12035 ลว 11 มิ.ย.58 แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2302 ลว 11 มิ.ย.58 ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/783 ลว 10 มิ.ย.58 หนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1