ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตาม พรบ.โรงงาน ๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๒ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณของ อปท.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๐๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๒๕๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๒๓๘ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีัมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๗๗ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๖ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๔๓ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๐๐ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๐๑ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓๕ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๓๓ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๓๒ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๕ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียนปริญญาโท จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๖ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียนปริญญาโท จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกั  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๔๙๗ ลว. ๓๐ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉ.๓) ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๑๐ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอสม. (อบจ.ชบ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๐๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ทต.เกาะสีชัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐๖ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.นาป่า)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำเอกสารกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑๖๙ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๒ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากกรณีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๒๐๙๖ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๐๙๗ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๙ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๐๓ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลไปอบรม ณ ต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง-เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๑๖๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๗ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าจากขยะของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๙๖๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑๕๐ ลว. ๓๐ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๘๑ ลว. ๒๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๕๒ ลว. ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๙ ลว. ๒๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกระทุ่มโพรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๗ ลว. ๒๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๘๙ ลว. ๒๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๕ ลว. ๒๖ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทยในเขตจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๖ ลว. ๒๖ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื้อสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทยในเขตจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗๖ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗๓ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๔๔๗ ลว.๑๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ๒๕๔๐ (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๔๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๕ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๖๔ ลว. ๒๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๔๑๐ ลว. ๒๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๔๑๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน