วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1196 ลว 18 ม.ค.59 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1198 ลว 18 ม.ค.59 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1197 ลว 18 ม.ค.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 334 ลว 18 ม.ค.59 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 333 ลว 18 ม.ค.59 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1194 ลว 18 ม.ค.59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/67 ลว 15 ม.ค.59 โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานเทสกาล ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (มหกรรม "ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ไทย") (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/65 ลว 15 ม.ค.59 โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/64 ลว 15 ม.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/63 ลว 15 ม.ค.59 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1196 ลว 18 ม.ค.59 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1198 ลว 18 ม.ค.59 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1197 ลว 18 ม.ค.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารรสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 334 ลว 18 ม.ค.59 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 333 ลว 18 ม.ค.59 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1194 ลว 18 ม.ค.59 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/67 ลว 15 ม.ค.59 โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานเทสกาล ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (มหกรรม "ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ไทย") (ประกาศมาแล้ว 132 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/65 ลว 15 ม.ค.59 โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/64 ลว 15 ม.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/63 ลว 15 ม.ค.59 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1