(ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ความพิการ  
(เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๕๒๒ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรมการผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
(ทต. และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๔๗๐๘ ลว.๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๔๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๓ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๖ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร.ร.ในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๗๖๗ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๑ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัีย  
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือส่งอยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๒ ลว. ๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๗๕๑ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๗๖๖ ลว. ๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวิีดีทัศน์ทางไกล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๗๔๙ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๕ ให้แก่อปท  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๘ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๒๑๔ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๐๘ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๒๕๕๖ (ท้องถิ่นอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๐๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๒๕๕๖ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๗๕๐ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๕๒๑๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.กำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๔๘ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นทีึ่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่ีมจังหวัด  
เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๙๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๐๑๘ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๓ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดชลบุรี (แก้ไข เปลี่ยนวันประชุมเป็นวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๑๙ ลว. ๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๕ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๔ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๖ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๘ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อปท.และข้าราชการส่วนท่องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๐๔๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๑ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๙ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู เงิญบำนาญ ข้าราชการครู ต.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๘ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ต.ค.- พ.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๘ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๔๔๒๒ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๘๔๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๘๐ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๕๒ ลว. ๓๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าพัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เรียน ปลัดอบต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๖ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๘ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๖ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายละเอียดรายการ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๘๔ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจและฟังความคิดเ้ห็นเกี่ยวกับปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.ถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๕ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๖๘ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (ครั้งที่ ๒)