ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๓ ลว ๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับอบต. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๘๗ ลว ๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๖ ลว ๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๓ ลว ๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๘๘ ลว ๖ ก.พ. ๕๕ เรื่อง เจ้าภาพแข่งขันกีฬานร.อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๘๗ ลว ๓ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๕ ลว ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๖ ลว ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๔ ลว ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ส่งรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชนพ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๗ ลว ๑ ก.พ. ๕๕ เรื่อง โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๑๒ ลว ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ประชุมซักซ้อมการบริหารงานช่างอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๒ ลว ๒ ก.พ. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓ ลว ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒ ลว ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่องซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔ ลว ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือนตกเบิกเลื่อนขั้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๙๗ ลว ๓๑ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๑ ลว ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่อง พรบ.การโอนเงินกระแสรายวันให้อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑ ลว ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่องขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๑/๙๘ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๐ ๒๖ ม.ค. ๕๕ แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๕ ๒๕ ม.ค. ๕๕ ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขยะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๙ ๒๕ ม.ค. ๕๕ การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๙ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๘ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๔ กรณีไม่มีหนีผูกพัน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๗ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๐ ๒๗ ม.ค. ๕๕ การโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
วิทยุสื่อสารที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒ ลว. ๓๐ ม.ค. ๕๕ เรื่องขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อ.ป.ท.  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๔ ลว ๒๔ ม.ค. ๕๕ เรื่องแผนการฝึกอบรมหลักศุตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๓ ลว ๒๔ ม.ค. ๕๕ เรื่องแผนการฝึกอบรมหลักศุตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๖ ลว ๒๘ ม.ค. ๕๕ เรื่องการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐ ลว ๒๕ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙ ลว ๒๔ ม.ค. ๕๕ เรื่องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๔ ลว ๒๔ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๘ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๐๕ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๑๐ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๑ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๑๙๖ ลว ๒๐ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่น และผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๑๒ ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๒ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๑ ลว ๒๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙ ลว ๑๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง จัดวรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๔/๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๕ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๐ ลว ๑๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๔ ลว ๑๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙ ลว ๑๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง จัดวรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๔/๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๘ ลว ๑๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อปท.ทุกแห่งรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ ตามแบบฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๗๖ ลว ๑๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๐ ลว ๑๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕