ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๕๓๗๕ ลว.๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๙ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๒๔ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๓๒ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๗ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๒๔๙ ลว. ๑๔ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการเรียนดี  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๕๑๖๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๖ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๐๓๑ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล Guangzhou International Award for Urban Innovation 2010 ครั้งที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๒๓๒ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดส่งสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๖๘ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง คุณสมบัติเพิ่มเติม การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๗ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๖ ลว. ๙ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๓๑๗ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๐๓๕ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๒ "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๐๕ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๘ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๗ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๓๓ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๗๐ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการตัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๒๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๙๒๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแจกจ่ายหนังสือระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๒๓ ลว. ๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุรภาพสิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๒๑ ลว. ๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๙๒๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๔ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งสดที่ ๓/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๑ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนคุรุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๒ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โครงการออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๔ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๐๓ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๔ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เทศบาลเมืองชลบุรี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๓ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (อบต.บางนาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๖๒๗ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการระบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๒๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๙ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๕๔ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๓๕ ลว. ๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๘๐๒ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๓ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๕ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๑๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙๐๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปััจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๐๔ ลว.๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)เป็นองค์ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน ๒๕๕๑