(ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรีในระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๙ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๓๓ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๙ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (๑ ต.ค.๒๕๕๕)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๑ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๙๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การคดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๔๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๓๖ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฌฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๓๔ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนการจัดประชุมเชองปฏิบัติการ "เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๘ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายงายการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๐ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๙๖ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  
(ทต.อบต.) เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาด้านการพัฒนาชุมชน (หนังสืออยู่ระหว่างการลงนาม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๔ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๙ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๕๙ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเิพิ่มเติมฉบับที่ ๙)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๕๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
(เพิ่มเติม ทม.บ้านสวน) ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๖๔ ลว. ๑๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๓ ลว. ๑๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพช  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๖๙ ลว. ๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๔ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๘ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๕ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๘๓ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๘๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๘๗ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ ลว. ๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๓ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสังสรรค์ปีใหม่  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕ ลว. ๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ รุ่น 2-3  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔๘ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔ ลว. ๔ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/๖ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖