ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๐๔ ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ - ลว มิ.ย. ๕๕ เรื่องสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๗ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารอปท.เพื่อส่งเสริมธรรมมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐๐๓ ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง จัดทำป้ายต้อนรับและขอบคุณนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี  
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth lnitiative Thailand  
อปท.ที่ได้รับเงินจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯพ.ศ. ๒๕๔๒ ผ่านระบบ GFMIS งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๖ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.ในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๖๕ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/- ลว มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ ๓  
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนง.เทศบาล ลูกจ้าง และพนง.จ้างของเทศบาลได้รับเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๒๗ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนง.จ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๐๘๑๘ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/ ๗๕๑ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยพนง.ส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๕๐ ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอคืนเงินค่าทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๓๐ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖๘๐ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๘๑ ลว ๓๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการศึกษา  
เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๗ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๖๒๕ ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๓๖ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๖๒๔ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๕ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลฐานะการเงินของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕  
(เพิ่มเติม) แบบรายงานเบี้ยยังชีพ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๔๗๙ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนง.จ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๔๘๐ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้าง ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๖ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๑๒ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอล "street soccer" ระดับโซนและประเทศของทีมชนะเลิศในเขตพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๗ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘ ลว ๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งเทศบาลจัดเก็บรายได้ในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๔ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๖๓ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหาร ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๕๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๑.๑/๑๐๓๒๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๖๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๓๓๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๗๐ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากอปท.ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศพส.จ.)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๖๘ ลว ๗ ม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๖๕ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๖๔ ลว ๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๓๘ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๕ ลว ๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง /ซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาถนนอปท  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๔๒ ลว ๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๔๑๕ ลว ๖ มิ.ย. ๕ค เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙, ๖๙๒, ๖๙๔ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙๕ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๓๒๖ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๗๖ ลว ๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดรายงานวัดผลการจัดสรรงบประมาณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๗๐๒ ลว ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๑