วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 102 ลว 13 พ.ค.59 จัดเก็บรายได้และนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 104 ลว 13 พ.ค.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/512 ลว 13 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/10623 ลว 13 พ.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10682 ลว 16 พ.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10779 ลว 17 พ.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10683 ลว 16 พ.ค.59 โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้" (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 2168 ลว 17 พ.ค.59 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 1991 ลว 3 พ.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 91 ลว 29 เม.ย.59 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 102 ลว 13 พ.ค.59 จัดเก็บรายได้และนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 104 ลว 13 พ.ค.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/512 ลว 13 พ.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/10623 ลว 13 พ.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10682 ลว 16 พ.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10779 ลว 17 พ.ค.59 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10683 ลว 16 พ.ค.59 โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้" (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 2168 ลว 17 พ.ค.59 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 1991 ลว 3 พ.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
17 พ.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 91 ลว 29 เม.ย.59 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1