ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๑ ลว. ๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๗ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๖ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๕ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๔๒ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๕ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๔ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๓๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที ๕/๒๕๕๕ (ยาเสพติด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔๔๗ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมรการตราบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓๙แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๔๔๖ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอค่ืนเงินค่าปรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๔๙ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร อปท. (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕" รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๐ ลว. ๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเพิ่มค่าครองชีพฯ (ใหม่)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๒๒๐ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เลื่อนไหล)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๑๗ ลว. ๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู้งอายุของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๒ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๑ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๓๐ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๘๒๙ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๑๓๑ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๘๗ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๐๘ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ ประจำเดือน มิ.ย.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๔ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.  
ชบ๐๐๓๗.๒/๘๓๘ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๘๓ ลว. ๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๑๓๖ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  
ชบ ๐๐๑๖.๒/ว ๒๔๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๑๓๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  
๐๐๓๗.๓/๘๒๕ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๒ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรือง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๕๐ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๑๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๘๑ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๒/ว๒๔๔๙ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๔๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๑๕ ลว.๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษเงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๖๘ ลว.๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
ชบ๐๐๓๗.๕/ ๑๑๘๗๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสีหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณะภัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๔ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๔๙ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๙  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๕ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินถาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
เบิกเงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนครู และเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน มิ.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๘๖๗ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๔ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๓ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๐๒ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง เบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด