ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๕๒ ลว ๑๖ พ.๕. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๐๘ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง งานรดน้ำศพและงานสวดอภิธรรมศพมารดาของ นางศิริรัตน์ หงส์ทองสกุล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๒ , ๖๐๓ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๗๙๗ ลว ๑๖ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๗ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๖ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๕ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกกรรการผู้แทนอปท.ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๐๔ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกกรรการผู้แทนอปท.ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๕๙ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดเวทีประชาเสวนา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๕๗ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๗๕๖ ลว ๑๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ว ๖๓ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"  
ชบ๐๐๓๗.๑/ว๖๒ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ"  
แบบสรุปการแสดงความคิดเห็นเวทีประชาเสวนา  
เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๖๔๖ ลว ๑๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๕ ลว ๑๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง สรุปผลการสัมมนา "ผ่าวิกฤตมหาอุทกภัย ๒๕๕๕ เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตน้ำ ๒๕๕๕"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๙ ลว ๑๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๔๒ ลว. ๑๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) และบรรจุพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๖๔๗ ลว ๑๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาโครงการติดอาวุธ "จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก - ปรับรับอาเซียน : AEC"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๕ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแข่งขันทางวิชาระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๖ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแข่งขันทางวิชาระดับประเทศ ประจำปี ฑ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๔๐ ลว ๑๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การบริหารจัดการภาครัฐ ด้านศิลปวัฒนปธรรมและการจัดสิ่งแวดล้อม"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๔ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตรตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๓๘ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง "ศูนย์เรียรรู้ด้านการท่องเที่ยว"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ - ลว พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก - ปรับรับอาเซียน : ACE"  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗๕ ลว ๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนเม.ย. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๘๔๓๐ ลว ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดราคามรตรฐานวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๓๑ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๕๒๔ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนอบต.ในคณะกรรมการพนง.ส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๕๓๐ ,ซ ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๕๒๔ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗๕ ลว ๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนเม.ย. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๒๖ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๒๙ ลว ๑๐ พ.ค.๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๖๙๙ ลว ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู (กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่๓ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๗๐๐ ลว ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๒๐ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาศวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๖ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗๑ ลว ๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับอบต. ประจำเดือนเม.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๖ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๗๐ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๗๕ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอปท. เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้ร.ร.เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๙ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์  
ชบ ๐๐๓๗./๘๒๗๙ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจรับรองผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลิต  
เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๐ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๓ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเททาสาธารณภัยของอปท.