วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7654 ลว 1 เม.ย.59 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/391 ลว 31 มี.ค.59 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.)ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 1568 ลว 31 มี.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว81 ลว 1 เม.ย.59 แจ้งสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/399 ลว 30 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/398 ลว 31 มี.ค.59 (ทต.หัวถนน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/397 ลว 31 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา) (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/3656 ลว 1 เม.ย.59 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7413 ลว 30 มี.ค.59 การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 1553 ลว 30 มี.ค.59 การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7654 ลว 1 เม.ย.59 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/391 ลว 31 มี.ค.59 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการของผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.)ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 1568 ลว 31 มี.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว81 ลว 1 เม.ย.59 แจ้งสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/399 ลว 30 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/398 ลว 31 มี.ค.59 (ทต.หัวถนน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.5/397 ลว 31 มี.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา) (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/3656 ลว 1 เม.ย.59 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.3/7413 ลว 30 มี.ค.59 การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 1553 ลว 30 มี.ค.59 การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 152 วัน) ประเภท1