ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๕๒๔ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗๕ ลว ๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนเม.ย. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๒๖ ลว ๑๐ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๒๙ ลว ๑๐ พ.ค.๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๖๙๙ ลว ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู (กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่๓ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๗๐๐ ลว ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๒๐ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาศวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๖ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗๑ ลว ๔ พ.ค. ๕๕ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับอบต. ประจำเดือนเม.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๖ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๗๐ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๗๕ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอปท. เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้ร.ร.เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๙ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์  
ชบ ๐๐๓๗./๘๒๗๙ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจรับรองผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลิต  
เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๑ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๐ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๒๘๓ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเททาสาธารณภัยของอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๘๒๗๗ ลว ๓ พ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๐๔๔ ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๕๒๙ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๒๘ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๔๑ ลว ๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๕ ลว ๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๖๒ ลว ๒ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสาระสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๑ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๐ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของ พนง.เทศบาลและ พนง.ส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๐๔๓ ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๕๘ ลว ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร:การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๕๙ ลว ๑ พ.ค ๕๕ เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๓(ก.พ -มิ.ย. ๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๙๖๒ ลว ๒๗ เม.ย ๕๕ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๗๙๖๑ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การจำทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๒ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานรอบเดือนเมษา ๕๒  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๑ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษา ๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๔๕ ลว ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินมูลค่าพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเฉพาะให้แก่อปท. ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๘๗๘ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๓๐ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและร่วมรับประทานอาหาร  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๗๙ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการคลังอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๒๗ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การทอดผ้าป่ากุศลพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๘๗๙ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๙๖๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๙๖๔ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๙ ลว. ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๘๔๓ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๒๐ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาศวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๗๑๙ ลว ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง อบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของอปท.แก่บุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๑๑ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ