วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 15054 ลว 20 ก.ค.58 รายชื่อ อปท.ที่ยัง ไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท.แบบ ๑ แบบ ๒ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/977 ลว 21 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/978 ลว 21 ก.ค.58 (ทต.บางทราย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/979 ลว 21 ก.ค.58 (ทต.กุกโง้ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15418 ลว 21 ก.ค.58 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/15013 ลว 17 ก.ค.58 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15417 ลว 21 ก.ค.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 2856 ลว 21 ก.ค.58 ความหมายของมาตรา 5(4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15175 ลว 20 ก.ค.58 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว ...... รายชื่อ อปท.ที่ยัง ไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท.แบบ ๑ แบบ ๒ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 15054 ลว 20 ก.ค.58 รายชื่อ อปท.ที่ยัง ไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท.แบบ ๑ แบบ ๒ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/977 ลว 21 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/978 ลว 21 ก.ค.58 (ทต.บางทราย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/979 ลว 21 ก.ค.58 (ทต.กุกโง้ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15418 ลว 21 ก.ค.58 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/15013 ลว 17 ก.ค.58 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15417 ลว 21 ก.ค.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 2856 ลว 21 ก.ค.58 ความหมายของมาตรา 5(4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15175 ลว 20 ก.ค.58 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว ...... รายชื่อ อปท.ที่ยัง ไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท.แบบ ๑ แบบ ๒ (ประกาศมาแล้ว 129 วัน) ประเภท1