ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๑ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๙ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๘ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๒๗ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๒ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักพยาบาลประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๔๖ ลว.๑๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๔๒๘ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๗๐๑ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๖๕๙ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แผนจัดการมลพิษ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๓ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๒ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๗๐๔ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๐๕ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๔๐๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารสายงานมาก่อน  
ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๑ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๕๐๔ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๕ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินแทนกัน กรมการท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๔ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๓ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
สามารถรับหนังสือพระไตรปิฎกได้ที่ห้องประชุมชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.พร้อมกับการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว.๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๐๒ ลว. ๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๔ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๓ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๘ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)" ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๖ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น  
ตาม หนังสือจังหวัดชลบุรีที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๓๗๑ ลว ๗ ก.ย. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๖๕ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง หมดเขตการขยายระยะเวลาในการจัดส่งโครงการพัฒนางานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๔ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๓๘๗ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกศสที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๔๒๘ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๓๙๕ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๕๐ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๔๘ ลว. ๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๙๓ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๙ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๔๐๐ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๓๘๖ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕