วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9370 ลว 6 พ.ค.58 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ร่างคู่มือประชาชนฯ (ครั้งล่าสุด) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9362 ลว 6 พ.ค.58 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/603 ลว 1 พ.ค.58 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/596 ลว 1 พ.ค.58 สถานศึกษาในสังกัดและชุมชน เสนอประวัติ/ผลงานของเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/597 ลว 1 พ.ค. 58 เชิญชวนสถานศึกษาและเยาวชนในเขตพื้นที่ส่งผลงานเข้าประกวดฯกิจกรรมต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/600 ลว 6 พ.ค.58 คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9359 ลว 6 พ.ค.58 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ ลว 6 พ.ค.58 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ร่างคู่มือประชาชนฯ ล่าสุด (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9238 ลว 1 เม.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9370 ลว 6 พ.ค.58 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ร่างคู่มือประชาชนฯ (ครั้งล่าสุด) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9362 ลว 6 พ.ค.58 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/603 ลว 1 พ.ค.58 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/596 ลว 1 พ.ค.58 สถานศึกษาในสังกัดและชุมชน เสนอประวัติ/ผลงานของเด็กและเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/597 ลว 1 พ.ค. 58 เชิญชวนสถานศึกษาและเยาวชนในเขตพื้นที่ส่งผลงานเข้าประกวดฯกิจกรรมต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/600 ลว 6 พ.ค.58 คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9359 ลว 6 พ.ค.58 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ ลว 6 พ.ค.58 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ร่างคู่มือประชาชนฯ ล่าสุด (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/9238 ลว 1 เม.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 118 วัน) ประเภท1