วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1283 ลว 24 ก.ย.58 (เมืองพัทยา) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการพิจาณาการทางวินัยและการใช้ออกจากราชการของพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1282 ลว 24 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/20855 ลว 25 ก.ย.58 ข้อแนะนำการกำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3906 ลว 25 ก.ย.58 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 2 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 3907 ลว 25 ก.ย.58 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/...... ลว 25 ก.ย.58 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ/ตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร (พ.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/...... ลว 25 ก.ย.58 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (พ.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20764 ลว 24 ก.ย.58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/20766 ลว 24 ก.ย.58 หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20767 ลว 24 ก.ย.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "รายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1283 ลว 24 ก.ย.58 (เมืองพัทยา) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการพิจาณาการทางวินัยและการใช้ออกจากราชการของพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1282 ลว 24 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/20855 ลว 25 ก.ย.58 ข้อแนะนำการกำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3906 ลว 25 ก.ย.58 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 2 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 3907 ลว 25 ก.ย.58 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/...... ลว 25 ก.ย.58 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ/ตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร (พ.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/...... ลว 25 ก.ย.58 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (พ.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20764 ลว 24 ก.ย.58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/20766 ลว 24 ก.ย.58 หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20767 ลว 24 ก.ย.58 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "รายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1