ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕๐ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๒ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๗๘๕ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๔ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๘๓ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้า่ย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้งถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๘๓ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๗๖๖ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๔๙ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๑ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๘ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๗ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ห้วยใหญ่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๐ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๗๙ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงด้านการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๑ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๘ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หมอนนาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๕๔ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบขอรับเงินจาก กบข.ล่วงหน้า  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๔๕ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตกเบิก (เพิ่มเติม) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๗ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ทถ.อ.)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๖ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อบจ. ทน. ทม. เมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๖ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.นาเริก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองบอนแดง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๒ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านช้าง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาซก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖๕๙ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๕๒ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๖ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๖๑ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๙ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท.ให้กับบุคลากร อบต.ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๓ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๐ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา ร.ร.ท้องถิ่น (ทน.แหลมฉบัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๔ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗ ลว.๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๔ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๓ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านเชิด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๑ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.บางเสร่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๘ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดหลวง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.สระสี่เหลี่ยม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๖ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๕ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๔ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)