วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/748 ลว 15 ก.ค.59 (อบต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/747 ลว 15 ก.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/746 ลว 15 ก.ค.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/750 ลว 15 ก.ค.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 146 ลว 15 ก.ค.59 การรายงานเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3141 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3142 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/15940 ลว 14 ก.ค.59 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3145 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3146 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/748 ลว 15 ก.ค.59 (อบต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/747 ลว 15 ก.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/746 ลว 15 ก.ค.59 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.3/750 ลว 15 ก.ค.59 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 146 ลว 15 ก.ค.59 การรายงานเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3141 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3142 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/15940 ลว 14 ก.ค.59 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3145 ลว 14 ก.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 3146 ลว 14 ก.ค.59 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1