ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๑ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำส่งเงินจัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๓๐ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมตามโครงการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๗ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหาร อบต.เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้อก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๒๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๑๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๘ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนฅ้นคน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๗ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนค้นฅน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๓๐๖ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๑๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๓๙ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๑ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๖๒ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๒๕ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๐ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ตกเบิก) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๖ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๕ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๔ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมหน่วยเฉพาะกินในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๘ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกิจกรรมเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๗ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๔ ลว. ๑๔ ก.ย ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๑ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๗ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๖ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๕ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๔ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๖ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๔ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๓ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๒ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๐๙๘ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๙๒๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีแระชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๙๑๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖๑ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๑ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๙ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๘ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๒๗ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๒ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักพยาบาลประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๔๖ ลว.๑๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา