วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2460 ลว 6 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่มเติม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/600 ลว 7 มิ.ย.59 จัดงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย" ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/598 ลว 7 มิ.ย. 59 กิจกรรม "สร้างสรรค์ ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/597 ลว 7 มิ.ย.59 การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12463 ลว 6 มิ.ย.59 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/595 ลว 7 มิ.ย.59 ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ระหว่างลงนาม ลว 7 มิ.ย.59 การตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12348 ลว 3 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12349 ลว 3 มิ.ย.59 (ทม.พนัสนิคม) แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12346 ลว 3 มิ.ย.59 แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ว 2460 ลว 6 มิ.ย.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่มเติม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/600 ลว 7 มิ.ย.59 จัดงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย" ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/598 ลว 7 มิ.ย. 59 กิจกรรม "สร้างสรรค์ ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/597 ลว 7 มิ.ย.59 การประกวดภาพวาดในหัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12463 ลว 6 มิ.ย.59 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/595 ลว 7 มิ.ย.59 ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
7 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.5/ระหว่างลงนาม ลว 7 มิ.ย.59 การตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12348 ลว 3 มิ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12349 ลว 3 มิ.ย.59 (ทม.พนัสนิคม) แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
6 มิ.ย. 2559 ชบ 0023.3/12346 ลว 3 มิ.ย.59 แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1