วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1082 ลว 4 พ.ย.59 สำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1082 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1083 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25480 ลว 3 พ.ย.59 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25481 ลว 3 พ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25264 ลว 1 พ.ย.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5055 ลว. 1 พ.ย. 59 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25263 ลว 1 พ.ย.59 สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1072 ลว 31 ต.ค.59 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25260 ลว 1 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1082 ลว 4 พ.ย.59 สำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1082 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/1083 ลว 8 พ.ย.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25480 ลว 3 พ.ย.59 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25481 ลว 3 พ.ย.59 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25264 ลว 1 พ.ย.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.2/ว 5055 ลว. 1 พ.ย. 59 การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/25263 ลว 1 พ.ย.59 สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.3/1072 ลว 31 ต.ค.59 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2559 ชบ 0023.5/25260 ลว 1 พ.ย.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1